Algemene Voorwaarden College Style

De website www.collegestyle.nl is onderdeel van SAS Online B.V.
De Algemene Voorwaarden van SAS Online B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en SAS Online B.V. en de uitvoering daarvan via de websites van SAS Online B.V. Heeft u vragen over onze webshop? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@collegestyle.nl. Wij helpen je graag!

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Retourneren

Artikel 8 -   Prijzen

Artikel 9 - Nakoming en extra garantie

Artikel 10 - Klachtenregeling

Artikel 11 - Aflevering en uitvoering

Artikel 12 – Wijze van betaling

Artikel 13 – Privacy

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

Onder de Algemene Voorwaarden worden verstaan:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met SAS online B.V.
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit ondernemer

College Style onderdeel van SAS Online B.V.
Kerklaan 9B, 1251JR Laren

Let op: Dit is geen retouradres!

Telefoon: 035 767 66 44
E-mailadres: klantenservice@collegestyle.nl

Bank: NL68INGB0006656100
KvK: 54481341
BTW: NL851322475B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 2. Deze algemene voorwaarden wordt te allen tijde beschikbaar gesteld aan de consument, voordat de overeenkomst wordt gesloten.
 3. Bij een overeenkomst op afstand worden deze algemene voorwaarden via de elektronische manier ter beschikking gesteld aan de consument. Zo kan de consument op een makkelijke manier te allen tijde de algemene voorwaarden opslaan en terugkijken.
 4. In geval van tegenstrijdige, specifieke product- of dienstvoorwaarden kan de consument zich herroepen op de meest gunstige bepaling voor de consument.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Bij een beperkte geldigheidsduur van een bepaald aanbod, wordt dit altijd nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod is een volledige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Een goede beoordeling van het aanbod is door de consument mogelijk. Gebruikte afbeeldingen van producten, diensten of digitale inhoud zijn waarheidsgetrouw. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Rechten en verplichtingen zijn voorzien in de informatie van het aanbod. De consument is verbonden aan deze aanvaarding van het aanbod.
 4. Elk aanbod is onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet- of programmeerfouten en beschikbare voorraad. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan SAS Online te melden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. De ondernemer bevestigd, indien de consument het aanbod elektronisch aanvaard, de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang de aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd.
 3. Bij het elektronisch tot stand komen van de overeenkomst, treft de ondernemer passende maatregelen voor het beveiligen van de overdracht van alle bijkomende data.
 4. SAS Online kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien SAS Online op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is SAS Online gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument heeft een herroepingsrecht van 14 dagen. De overeenkomst van de aankoop mag binnen 14 dagen na leveringsdatum ontbonden worden. De ondernemer mag vragen naar de reden, maar de consument is niet verplicht om deze te geven.
 2. In geval van meerdere levertijden van 1 bestelling gaat de bedenktijd voor al deze artikelen in bij ontvangst van het laatst ontvangen artikel. De ondernemer staat in zijn recht om een bestelling met meerdere levertijden te weigeren, mits de consument hier voorafgaand aan de bestelling duidelijk over is geïnformeerd.
 3. Indien de consument niet beschikt over de informatie m.b.t. het herroepingsrecht loopt er een bedenktijd van twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd (14 dagen).
 4. Indien de consument de informatie heeft ontvangen, binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verloopt de bedenktijd na 14 dagen, geldende vanaf de dag dat de consument de informatie heeft ontvangen.

De consument heeft recht op de bedenktijd als:

 1. De consument zorgvuldig is omgegaan met het product en de verpakking. De kleding moet ongedragen en voorzien zijn van de aangehechte prijsregels.
 2. De kleding moet vrij zijn van rook-, lichaam-, huiselijke- of andere geuren die de kleding qua geur zodanig veranderd hebben dat het niet meer verkocht kan worden.
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering als de kleding zodanig beschadigd is dat het niet meer verkocht kan worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag inspecteren en hanteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Wanneer de consument niet voorzien is van alle wettelijke verplichte informatie m.b.t. het herroepingsrecht, is de consument niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Artikel 7 – Retourneren

Verplichtingen van de consument:

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
 2. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
 3. Alleen bij retourneren van de volledige aankoop heeft u recht op creditering van de verzendkosten. 
 4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 5. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@collegestyle.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 6. Artikelen die gekocht worden in de webwinkel mogen niet geretourneerd worden in de winkel.
 7. In de winkel aangekochte producten mogen alleen in de winkels teruggebracht worden en niet via ons online retouradres. Voor retouren in de winkels gelden anderen voorwaarden. 
 8. Bij gebruik van het herroepingsrecht worden aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 9. Retourvoorwaarden voor aangekochte artikelen in een van onze winkels: retourneren (tegoedbon) of ruilen binnen 8 dagen met originele kassabon en artikelen voorzien van aangehechte prijskaartjes. Wij geven geld terug in de vorm van een tegoedbon.

Verplichtingen van de ondernemer:

 1. De ondernemer gebruikt, indien niet anders overeengekomen, voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 2. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard.

De ondernemer mag artikelen uitsluiten van het herroepingsrecht als:

 1. Dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer is vermeld.
 2. Schommelingen van prijzen zich voordoen binnen de herroepingstermijn, waarvan de prijs van producten afhankelijk is van de financiële markt. De ondernemer heeft geen invloed op deze prijsschommelingen.
 3. Het product tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties van de klant, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt, of waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze niet kunnen worden geruild.
 4. Het product wegens gezondheidsredenen/hygiëne niet geschikt is voor retournering.

Artikel 8 - Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s (€) inclusief btw, exclusief verzendkosten.
 4. Indien er korting/voordeel binnen 24 uur na uw online aankopen aandoet. Kunt u zich bij de desbetreffende klantenservice schriftelijk melden met uw ordernummer. Op dat moment heeft u recht op de geboden korting/voordeel.
 5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogt, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11 - Aflevering en uitvoering

  1. Bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
  2. Het afleveradres is het adres dat door de consument kenbaar is gemaakt aan de ondernemer.
  3. Bij bestellingen vanaf een bedrag van €70 worden er geen verzendkosten gerekend.
  4. Bij bestellingen onder de €70 zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.
  5. Bij bestellingen vanuit het buitenland worden er altijd verzendkosten in rekening gebracht (tarieven zijn verschillend per land). 
  6. Indien een bestelling betaald wordt per overboeking bedraagt de levertijd maximaal 14 (veertien) dagen van het moment van betaling.
  7. Onder bepaalde omstandigheden kan de levertijd maximaal 30 (dertig) dagen duren. De klant wordt hier vooraf op geattendeerd.
  8. De klant is verplicht SAS Online van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang SAS Online geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij SAS Online bekende adres.
  9. Aflevering wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat SAS Online de consument in het bezit van het gekochte product stelt. Na aflevering gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten over op de consument.
  10. In geval van overmacht is SAS Online niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
  11. Adres opgeven kan voor: Nederland, België, en Duitsland. Andere landen zijn op aanvraag mogelijk.
  12. Bestellingen kunnen opgestuurd worden naar een gewenst adres. Dit kan een thuisadres zijn, maar ook het adres van je werk. Wij kunnen absoluut niet bezorgen bij een afhaalpunt (supermarkt, postadres etc.)

Artikel 12 – Wijze van betaling

 1. SAS Online biedt de mogelijkheid om via internet te betalen. Tijdens het bestelproces kan de klant de wijze van betaling via internet autoriseren.
 2. SAS Online treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Wanneer vooruitbetaling is afgesproken, maximaal tot 50% van het aankoopbedrag, kan de klant geen recht ontlenen aan de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst of het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. In geval van niet-tijdige betaling door de klant heeft SAS Online de bevoegdheid om wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim, na schriftelijke ingebrekestelling, tot aan de dag van betaling. De eventueel door SAS Online gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 13 – Privacy

SAS Online legt klantgegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, het klantenkaart programma en om te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van SAS Online en zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij houdt SAS Online rekening met de voorkeuren van de klant. Indien de klant geen prijs stelt op informatie van SAS Online of de toestemming voor het gebruik van haar e-mail adres wil intrekken, dan kan de klant dit per e-mail melden.

Zie voor meer informatie de privacy statement.

  Artikel 14 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende of afwijkende bepalingen, anders dan de algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

  Nieuwkuijk, 2022

  Je bent succesvol ingeschreven!
  Deze e-mail is al geregistreerd
  ico-collapse
  0
  Recent bekeken
  ic-cross-line-top
  Top
  ic-expand
  ic-cross-line-top